مقالات

انتخاب گروه :

تفاوت سیلیکون و پلی یورتان
۵ / ۷ / ۱۳۹۶


به طور کلی هرکدام از درزگیرهای سیلیکون و پلی یورتان دارای ویژگیهایی هستند که تحت شرایط خاص و باتوجه به این نقاط قوت و ضعف، کاربر یکی از آنها را انتخاب می کند. 

در این مطلب به طور بسیار خلاصه به این نقاط قوت و ضعف می پردازیم:

سیلیکون: 

قوت: قابل رنگ آمیزی نیست، پس از خشک شدن به راحتی پاک نمی شود، سالونت دارد، خاصیت ارتجاعی بسیار بالایی دارد، ماندگاری طولانی دارد، قدرت چسبندگی بسیار قوی دارد، مقاومت بسیار خوبی دربرابر اشعه ماوراء بنفش داشته و تغییر رنگ نمی دهد. چسبندگی قوی به شیشه دارد. حتی اگر سرد باشد قابل تزریق است. در صورت خلوص، کاهش حجم ندارد. 50% و بیشتر قابلیت تحرک و حالت ارتجاعی دارد

ضعف: قدرت چسبندگی خوبی به گچ ندارد. گرد و غبار و آلودگی به خود جذب می کند. مقاومت در برابر پارگی متوسطی دارد. زمان کاربری آن کوتاه است. به سختی از روی سطوح پاک می شود.

پلی یورتان: 

قوت: قابل رنگ آمیزی است و در صورت رنگ شدن مقاومت بالایی دربرابر اشعه ماوراء بنفش دارد، سالونت کمی دارد، حدود 40% قابلیت تحرک داشته و خاصیت ارتجاعی خوبی دارد، قدرت چسبندگی بسیار قوی دارد، مقاومت آن دربرابر قطع و پاره شدن بسیار زیاد است، دربرابر اشعه ماوراء بنفش مقاومت متوسط تا خوبی دارد. حتی بدون زیرسازی قدرت چسبندگی بسیار قوی به بتون دارد. کاهش حجم بسیار کمی دارد در حدی که قابل چشم پوشی است.

ضعف: در صورت رنگ نشدن دربرابر نور تغییر رنگ می دهد. برای بازدهی بهینه روی برخی سطوح نیاز به زیرسازی دارد.